Slide background
 Creating a strong brand 

Etická linka spoločnosti Chemosvit a.s. predstavuje pre zamestnancov účinný a dôveryhodný spôsob vyhľadávania pomoci a ohlasovania potenciálnych porušení v oblasti etiky a dodržiavania princípov a pravidiel zodpovedného podnikania. Voči osobe, ktorá v dobrej viere ohlási záležitosť týkajúcu sa etiky a dodržiavania princípov, sa nebude uplatňovať žiadny postih.

Za neetické správanie pokladáme:

 • podvodné, nesprávne a nekorektné vedenie účtovnej evidencie a výkazov, skresľovanie a ovplyvňovanie auditu,
 • porušovanie právnych predpisov a interných predpisov,
 • porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže,
 • jednanie vedené pri strete záujmov,
 • jednanie podporujúce korupciu alebo samotné korupčné praktiky,
 • sprenevera alebo krádež finančného a hmotného majetku,
 • nekorektné jednanie v rámci bezpečnosti práce, požiarnej ochrany,  ochrany životného prostredia,
 • falšovanie zmlúv,
 • zneužívanie informácií v obchodnom styku,
 • akceptovanie pracovných podmienok, ktoré sú v rozpore s pravidlami etického správania (napr. porušovanie ľudských práv),
 • vybavovanie si osobných účtov s podriadenými/nadriadenými či obchodnými partnermi,
 • poskytnutie neetických a nepravdivých informácií (na pracovisku, na etickú linku), za účelom poškodenia inej osoby alebo spoločnosti.
 • neetická komunikácia voči firme na sociálnych sieťach

 
Ak ste sa stretli s neetickým správaním, môžete svoje informácie ohlasovať anonymne. Ak však uvediete vašu osobnú identifikáciu, proces riešenia daného problému sa značne urýchli a zároveň vám to umožní lepší prístup k informáciám o vývoji vášho prípadu. Uveďte prosím čo najviac podrobností vo veci údajného porušenia etických pravidiel vo vzťahu k Vami uvádzanej situácii.

Nižšie môžete zadať popis udalosti či jednania v rozpore s etickými pravidlami.

Hlavné činnosti

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok